Φεβρουαρίου 01, 2011

European Credit Transfer System (ECTS) - Σύστημα Κατοχύρωσης Διδακτικών Μονάδων

Τι είναι το ECTS?
Το ECTS, δηλαδή European Credit Transfer System, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Το ECTS βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 

Το ECTS παρέχει διαφάνεια με τα ακόλουθα: 
(i) Ένα πακέτο πληροφοριών για τους φοιτητές και το προσωπικό των ιδρυμάτων, τμημάτων/σχολών, με την οργάνωση και τη δομή του προγράμματος σπουδών και τα μαθήματα.
(ii) Τις ECTS διδακτικές μονάδες που είναι μια αριθμητική τιμή για κάθε μάθημα και περιγράφει το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
(iii) Το πιστοποιητικό ακαδημαϊκής επίδοσης το οποίο δείχνει την επίδοση του φοιτητή με τρόπο κατανοητό, κοινά αποδεκτό και εύκολα μεταφερόμενο από το ένα ίδρυμα στο άλλο.
(iv) Τη συμφωνία επίδοσης, η οποία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών και τις ECTS μονάδες που θα κατοχυρωθούν στον φοιτητή μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, δεσμεύοντας τα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.csd.auth.gr/studies/ects.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: